Informace pro rodiče

Provozní doba zařízení ve školním roce 2022/2023

MŠ: 6.30 – 16.00 hodin

ŠD: 11.30 – 16.00 hodin

ZŠ: budova otevřena od 6.30 hodin (pro dojíždějící žáky)

Rozvrh hodin 2022/2023

Vyučovací hodiny

Rozvržení vyučovacích hodin : začátek vyučování v 7.30 hodin

 1. 7.30 – 8.15
 2. 8.25 – 9.10
 3. 9.35 – 10.20
 4. 10.30 -11.15
 5. 11.25 – 12.10  Oběd-polední pauza
 6. 13.00 – 13.45
 7. 13.55 – 14.40
ROZVRH HODIN 2022/23- 1. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ M ČJ TV  TV
Ut ČJ M VV AJ
St M ČJ HV NS
Čt ČJ M ČJ NS
ČJ M ČJ
ROZVRH HODIN 2022/2023 – 2. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ M ČJ TV  TV
Ut ČJ M VV AJ
St M ČJ HV NS
Čt ČJ M ČJ NS
ČJ M ČJ
ROZVRH HODIN 2022/2023- 3. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po AJ M ČJ TV TV
Ut VV VV ČJ M  NS
St M ČJ AJ HV ČJ
Čt ČJ M AJ NS ČJ
ČJ M ČJ
ROZVRH HODIN 2022/2023- 4. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.,7.
Po AJ M ČJ TV TV  INF, NS
Ut VV VV ČJ M NS
St M ČJ AJ HV NS
Čt ČJ M AJ NS  ČJ
ĆJ M ČJ

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 6.3. – 12. 3. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Školní jídelna

Informace pro strávníky: obědy se vydávají od 11.30 do 12.30 hodin.

Doba výdeje pro zaměstnance školy, děti a žáky: 11.30 MŠ, 11.50 I.třída, 12.10 II.třída Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem k akcím školy a toto bude vždy včas oznámeno. Odhlášky jídel:

 • Do 8.00 hodin buď osobně vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 469338159, popř. odhlašujeme nepřítomné děti automaticky.
 • První den nemoci mají žáci na stravné nárok, mohou si jej ve škole odebrat, ale jen do vlastních jídlonosičů.

Placení stravného: 

 1. Převodem z účtu : č.ú. školy 181697504/0300 v.s. 324100 + jméno, měsíc (preferujeme)
 2. Platby hotově vedoucí ŠJ
 • první platba proběhne na začátku školního roku ( září)-záloha na obědy v plné výši
 • termín plateb: do 25. dne následujícího kalendářního měsíce
 • v dalších měsících budou platby ponížené o neodebrané obědy v předchozím měsíci
 • vyúčtování stravného proběhne v měsíci červnu-budou vráceny případné přeplatky: v ZŠ koncem června, v MŠ koncem června či července ( dle provozu MŠ)
 • v případě neuhrazení stravného v daném měsíci a vyčerpání zálohy nebude žákům stravování poskytnuto 

Cena stravného k 1.9.2022:

 •  MŠ: 3- 6 let
 •            přesnídávka: 9,-
 •           oběd: 24,-
 •           svačina: 9,-
 •           pitný režim: 4,-            celkem: 46,- Kč celodenní provoz  
 • MŠ: 7 let  
 •            přesnídávka: 10,-
 •            oběd: 26,-
 •           svačina: 9,-
 •           pitný režim: 4,-            celkem: 49,- Kč celodenní provoz  
 •       
 • ZŠ : oběd: 7- 10let: 31,- Kč   
 •                     11- 14 let: 33,- Kč
 • Dospělí: 36,-Kč

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je od 11.30 hodin do 16.00 hodin. Odchody žáků: v čase do 13.00 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin. Veškeré změny v odchodech žáků oznámit vždy písemně paní vychovatelce Mgr. Janě Janikové DiS.

Kritéria přijímání žáků do Školní družiny

Organizace zápisu do ŠD Účastník je do školní družiny přijat na základě písemné přihlášky ŠD (podepsané zákonným zástupcem žáka). Žáci školy obdrží zápisní lístky nejpozději první den školní docházky. V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce nebo žák školy zápisní lístek do ŠD nejpozději druhý den od jeho převzetí vychovatelce ŠD nebo třídní učitelce. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce žáků na nástěnce školy. Přijetí k zájmovému vzdělávání do ŠD je nenárokové. Kapacita ŠD je 25 žáků. Úplata za zájmové vzdělávání ve výši 100,-Kč za pololetí (5 měsíců x 20,-Kč = 100,-Kč) je splatná do 15. dne daného pololetí. Při rozhodování o přijímání žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií: 1. Žáci 1. a 2. ročníku. 2. Žáci, kteří nemají bydliště v obci Horní Bradlo a dojíždějí do školy z okolních obcí. 3. Dále žáci 3., 4. a 5. ročníku v pořadí podle data narození, a to do naplnění oddělení, což je maximálně 25 žáků v jednom oddělení ŠD. 4. V  případě žáků stejného ročníku (stejného roku narození) může být přihlédnuto k faktu, zda jsou oba zákonní zástupci žáka zaměstnaní. O zapsání žáka do školní družiny nerozhoduje datum dodání ani pořadí podané přihlášky. Do školní družiny nemusí být přijat žák, který:

 1. a) řádně a včas neplatil v minulém období poplatky za školní družinu;
 2. b) závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Žáci, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity budou jejich zákonní zástupci ihned informováni vychovatelkou ŠD.

Poradenské služby

Více informací zde: poradenské služby

Výchovný poradce a metodik prevence ve škole: Mgr. Michaela Stará, T 469 338 159

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, pracoviště Chrudim 

 +420 469 621 187

Adresa: Poděbradova 842, Chrudim

Web: https://www.ppp-pardubice.cz/chrudim/

E-mail: ped.ps.por.cr@quick.cz

Služby PPP:

předškolní věk:

 • konzultace o vývojových zvláštnostech
 • posouzení vývoje a schopností
 • problematická adaptace na MŠ
 • posouzení školní zralosti
 • péče o logopedické třídy MŠ
 • spolupráce se speciální MŠ
 • sledování postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školského zařízení
 • logopedická péče
 • nácvik grafomotoriky

mladší školní věk:

 • adaptace na školní podmínky
 • diagnostika rozumových schopností
 • diagnostika specifických poruch učení – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie
 • přeřazení dětí do zvláštních škol
 • výběr dětí do specializovaných tříd a následná průběžná péče o tyto děti
 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • logopedická péče
 • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
 • rodinná terapie
 • Klub rodičů
 • cvičení DOV ( Dílčí oslabení výkonu )

starší školní věk:

 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • profesionální volba – kariérové poradenství
 • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, středisky výchovné péče apod.
 • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
 • rodinná terapie
 • konzultační hodiny pracovníků poradny na vybraných školách

GDPR- pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola  Horní Bradlo, okres Chrudim zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Základní škola a Mateřská škola  Horní Bradlo, okres Chrudim  zpracovává osobní údaje subjektu podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č.  2016/679).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim

Pověřenec: Renata Sedláková, pracovník obce Horní Bradlo, T 469 338 121

Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Desatero pro rodiče předškolních dětí

Co vše by mělo zvládnout předškolní dítě pro hladký a bezproblémový nástup do školy? Viz informace níže: Desatero pro rodiče

Dílny čtení

Do výuky českého jazyka jsme začali zařazovat dílny čtení. Co je dílna čtení? Žáci si do dílny nosí své vlastní knihy, v hodině je čtou a pracují na zadaných úkolech. Důležitou součástí dílny je i vzájemné sdílení mezi žáky. Žáci si sdělují své prožitky z četby, diskutují o přečteném, pracují na úkolech. Učitel vytváří prostor pro společné uvažování o čtení a jeho významu, modeluje obtížnější čtenářské dovednosti, věnuje se během dílny čtení činnostem souvisejícím se čtenářstvím- sám čte knihu před žáky, konzultuje se žákem, který si vyžádal jeho podporu, napomáhá při rozvoji spolupráce ve třídě. Pravidla dílen čtení Dílna čtení se neobejde bez pravidel. S žáky se je učíme dodržovat a při dílně jsou vyžadována.

 1. Musíme číst po celou stanovenou dobu.
 2. Nikoho nevyrušujeme.
 3. Žádné přestávky na toaletu a pití.
 4. Vybereme si knihu nebo text na čtení před začátkem čtenářské dílny.
 5. Během čtenářských minilekcí nasloucháme.
 6. Můžeme sedět pohodlně kdekoliv.

 Jak probíhá dílna čtení? Dílnu čtení můžeme pro přehlednost rozdělit na aktivity před čtením, vlastní čtení a aktivity po čtení. Vysvětlíme si práci, modelujeme si úkol, na který se mám při vlastním čtení zaměřit. V další části hodiny žáci pracují individuálně. Po stanovenou dobu čtou vlastní knihu. Poté si sdělují vzájemně osobní reakce na přečtenou část knihy, spolupracují při plnění čtenářských úkolů. Pro rodiče Čtěte si s dětmi- chvíle strávené nad knihou jsou nenahraditelné. Všechny děti v první třídě umějí nebo se velmi rychle naučí pracovat s počítačem, ne všechny děti ale umějí pracovat s textem, ne všechny zažily radost z četby. Čtěte si s dětmi, i když už samy umějí číst. V první třídě sice přelouskají jednoduché texty ve slabikáři, ale mohou porozumět daleko náročnějším textům, když jim je přečteme. Pro děti je každé čtení učením. Čtěte si s dětmi, i když zlobily, nechte je se učit. Podporujte své dítě v četbě - děti, které čtou v raném školním věku (i pozdějším) jen tak pro radost, mívají i jako starší ve škole lepší výsledky, a to i v matematice. I kniha je dárek, navíc dárek, s kterým si děti budou chvíli hrát - nechte děti vybrat, jakou knihu chtějí. A pak se neděste, děti mají právo volby. Čtěte si před dětmi - jablko nepadá daleko od stromu. A pokud nevíte, co číst, poraďte se, jděte do knihovny, do knihkupectví. Děti potřebují čtenářské vzory. Čtení je důležité, a možná víc, než si myslíme. Čtěte si s dětmi. :-)

Hravé učení

Odkazy na stránky, kde se dá hravou formou procvičovat učení: http://www.kaminet.cz – výuka ČJ a AJ nejen pro děti s poruchami učení http://www.coumim.cz – aplikace určená pro mapování dovedností dětí, tvorba portfolia http://www.pravopisne.cz – pravopisná cvičení, zvukové diktáty http://www.ctenipomaha.cz – pro ty kdo rádi čtou, dělají testy a pomáhají potřebným http://alik.idnes.cz – internet pro děti, učení, poradny, soutěže http://www.hravezijzdrave.cz – průvodce zdravým životním stylem pro děti a rodiče http://www.zachranny-kruh.cz – prevence, vzdělávání a info ze světa běžných rizik

Výuka čtení

V naší škole jsme doposud vyučovali čtení tzv. „slabikotvornou“ metodou. Využíváme i metodu tzv. Splývavého čtení – SFUMATO. Metoda Sfumato byla vyvinuta v roce 1974 PaedDr. Márií Navrátilovou, která tvrdí, že se hodí pro všechny děti, „které mají zrak, sluch a hlas!“ Vychází z odlišných principů výuky čtení, než častěji používaná metoda slabikotvorná. Její podstatou je čtení po písmenkách – „klouzání“ z jednoho písmene na druhé a jejich plynulé spojování. Žák v předstihu načítá písmena před jejich vyslovením, využívá periferní vidění, a správně je navazuje na další. Postupně písmenka spojuje a velmi pomalu čte spojení dvou, tří písmen a následně celá slova. Tato metoda má mnoho předností:

 1. Naučí číst plynule a s porozuměním.
 2. Naučí správnému dechovému frázování.
 3. Naučí tvarovat a barvit hlas.
 4. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky.
 5. Zabraňuje čtenářským chybám, např. Dvojí čtení
 6. Minimalizuje projevy dyslexie a dysgrafie.

Žáci se učí číst nahlas. Každé písmeno má hlasitý projev se silným vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě drží hlásku, což zní „zpěvně“, až do rozlišení následujícího písmene, které vázaně přidá k předchozímu. Postupně se děti učí čtení těchto spojení zkracovat. Velmi významným průvodním jevem je propojení výtvarné, hudební, dramatické i pohybové výchovy, což přispívá k všestrannému rozvoji všech smyslů a posilování paměti. Propojení výuky čtení s prvky hudebně-dramatické výchovy děti silně motivuje, zvýrazňuje prožitek ze čtení a napomáhá lepšímu porozumění textu. Současně rozvíjí slovní zásobu, správnou výslovnost, celkovou úroveň vyjadřování i schopnost vystupovat před spolužáky, ale i dospělými.

Matematika metodou Hejného

Do výuky Matematiky jsme doposud jen zařazovali prvky metody Hejného: např. prostředí autobus,součtové trojúhelníky, indické násobení,stavby a přestavby z kostek, neposedy , zvířátka dědy Lesoně aj. Od školního roku 2015/2016 budeme v 1. ročníku podle této metody vyučovat. Rodičům budoucích prvňáčků byla tato metoda představena. Pro bližší seznámení přikládáme informace viz níže. H-mat_Prirucka_pro_rodice

Jak na správné psaní?

Odkaz na webové stránky:  http://www.jak-spravne-psat.cz

Informace k zápisu a školní zralosti

Vážení rodiče,na uvedené internetové adrese se dozvíte spoustu užitečných rad týkajících se školní zralosti či zápisu do 1. tříd aj. adresa: http//www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/zapis.html

Jak pracovat s prvňáčkem

RADY PRO RODIČE

 1. každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku
 2. každý den zkontroluji penál a připravím ořezané tužky a pastelky
 3. pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a pomůcek, společně je ukládáme do tašky
 4. pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové úseky
 5. povídám si s dítětem o tom, co prožilo ve škole
 6. své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky, snažím se nezlobit se , když se mu ve škole něco nedaří

Dovednosti a znalosti pro prvňáčky

 • vím , jak se jmenuji, znám jméno rodičů
 • umím pozdravit, poprosit, poděkovat
 • umím se obléknout, obout, převléknout do cv. úboru, zavázat kličku
 • poznám své věci, umím udržovat pořádek kolem sebe
 • umím si připravit a také uklidit knížky, pastelky
 • dovedu kreslit tužkou, pastelkami i vodovými barvami
 • poznám barvy, umím vystřihnout obrázek
 • znám základní hygienické návyky

Odklad školní docházky

V odůvodněných případech mohou rodiče požádat pro své dítě o odklad školní docházky o jeden rok. O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce doložené doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení.Žádost podává zákonný zástupce nejdéle do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Integrace žáků s poruchami učení

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – „Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Sdělení školy o dítěti“ do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP pouze zákonnému zástupci žáka. Ten by měl co nejdříve informovat výchovného poradce školy nebo třídního učitele, aby pedagogové mohli se žákem pracovat podle doporučeni PPP. Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření. Na základě tohoto vyšetření PPP budˇ diagnózu prodlouží nebo může být žák na základě odborného vyšetření pouze zohledněn. Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

 • podléhá      tzv. správnímu řízení
 • zákonný      zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení      individuálního vzdělávacího plánu
 • ředitel      školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně      informován
 • žákovi      je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden      vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy, výchovný poradce a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP. Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Těmto žákům je dále poskytována individuální péče ke zmírnění jejich obtíží. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat („jsem dyslektik“), nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se – tím tedy neplní základní požadavky IVP – může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace. Nejčastější SPU u žáků:

 • dyslexie  – specifická porucha      učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
 • dysgrafie      -      specifická porucha psaní
 • dysortografie – specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou. I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.

Postup při školním úrazu

Školní úraz je úraz, který se stal žákům při vyučování ve škole nebo při výchově v mimoškolních zařízeních nebo v přímé souvislosti s nimi. Za přímou souvislost se považuje pobyt žáka ve škole v době, kdy je konán dozor, práce ve škole a na školním pozemku, pobyt na hřišti při tělesné výchově, vycházky, výlety a exkurze organizované školou. Školním úrazem není úraz , který se žákům stal na cestě do školy a zpět. O školním úraze je sepsán zápis, jehož kopii dostane žák společně s Hodnocením bolestného. Tento tiskopis vyplněný a potvrzený lékařem odevzdá žák po vyléčení ve škole ředitelce školy a ta , ve spolupráci se zřizovatelem, vše vyřídí s pojišťovnou. Pojišťovna proplatí i poplatek lékaři za vyplnění tiskopisu, je-li doklad o tom přiložen.

Uvolňování žáků z výuky

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, oznámí zákonný zástupce důvod nepřítomnosti:

 • na 1 vyučovací hodinu:učitelce, která v hodině vyučuje,
 • na 1-2 dny: třídní učitelce,
 • dlouhodobá nepřítomnost: oznámení ředitelce školy.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů (např. nemoc), je zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídní učitelce důvod nepřítomnosti.