Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2021/2022

Vloženo 23.3.2021 do Aktuality ZŠ ;

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti žáků. Rodiče podají žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky v termínu od 15.4. do 30.4.2021 jednou z těchto možností:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s ověřeným podpisem
  • osobní doručením do školy
  • poštou

K žádosti o přijetí rodiče doloží vyplněný Zápisový lístek a kopii rodného listu.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.